dinsdag 21 maart 2023

NND Release - March 2: Newton’s Umbrella and Rainy Day Doxie


I hope you all enjoyed yesterday's debut of the upcoming March release from Newton's Nook Designs! I have two super cute brand new stamp sets to share with you today!!                        * Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van het debuut van gisteren van de aanstaande maart  release van Newton's Nook Designs! Ik heb vandaag opnieuw twee superleuke gloednieuwe stempelsets om met jullie te delen!!


First we have the 'Rainy Day Doxie' stamp & dies set.                        * Als eerste hebben we de 'Rainy Day Doxie' stamp & dies set.


With the stamp sets of today we're ready for those April showers.                        * Met de stempelsets van vandaag zijn we klaar voor die aprilbuien.


In this smaller stamps you get so many little items to create perfect background for your card with a dog to protect you up for the rain.                        * In deze kleinere postzegels krijg je zoveel kleine items om een ​​perfecte achtergrond voor je kaart te creëren met een hond om je te beschermt voor de regen.


The next set is the Newton's Umbrella stamp and dies set.                        * De volgende set is de Newton's Umbrella stempel en snijmallen set. 

I'm in love with these sets!! You can make such a cute and fun creations with both set!                        * Ik ben verliefd op deze setjes!! Met beide sets kun je zulke schattige en leuke creaties maken!


Would you like to win the "Rainy Day Doxie" OR the "Newton's umbrella? We will choose ONE lucky winner for each stamp set! Here's how to win:Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thurseday March 23rd 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 24th.                       * Wil Wil je de "Rainy Day Doxie" OF de "Newton's paraplu" winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar voor elke stempelset! Zo maak je kans: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te maken. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 19 January 2:00 uur 's nachts (Brusselse tijdzone) om een berichtje achter te laten - winnaars worden bekendgemaakt op de NND blogpost op vrijdag 24 maart.


Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 Bekijk alle geweldige blogs van de designteamleden hieronder om deel te nemen:
Newton's Nook Design  |  Donna  |  Ellen (that's me)  |  Tina  |  Larissa  |  Samantha M.  |  Zsofia  |  Maria  |  Farhana  |  Tatiana  |  Amanda

      

maandag 20 maart 2023

NND Release - March 1: Spring Haul + coordinating Dies & Quatrefoil Stencil


I'm very excited to show you all of the new products that will be available this Friday, on the Newton’s Nook Designs shop. Today we’re introducing two gorgeous items from the March release; a stamp set with co-ordinating die and a stencil.                        * Ik ben erg verheugd om je alle nieuwe producten te laten zien die aanstaande vrijdag beschikbaar zullen zijn in de Newton's Nook Designs-winkel. Vandaag introduceren we twee prachtige items; een stempelset met bijpassende stans en een sjabloon.


As you can see on the picture we have the pretty Spring Haul set. This set is a perfect addition to the seasonal trucks (Harvest Haul & Holiday Haul).                        * Zoals je op de foto kan zien hebben we de mooie Spring Haul set. Deze set is een perfecte aanvulling van de seizoenstrucks (Harvest HaulHoliday Haul).

Next we have the Quatrefoil stencil.                        * Vervolgens hebben we het Quatrefoil-stencil.
This set is so awesome featuring a truck bed filled with spring flowers. lt makes me want to go to spring and do a first pick nick.                        * Deze set is zo geweldig met een laadbak gevuld met lentebloemen. Het zorgt ervoor dat ik naar de lente wil voor een eerste picknick.


Would you like to win the "Spring Haul" stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thurseday March 23rd 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 24th.                       * Wil je de "Spring Haul" Stamp Set winnen? Voor deze set kiezen we ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te maken. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 19 January 2:00 uur 's nachts (Brusselse tijdzone) om een berichtje achter te laten - winnaars worden bekendgemaakt op de NND blogpost op vrijdag 24 maart.Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 Bekijk alle geweldige blogs van de designteamleden hieronder om deel te nemen:
Newton's Nook Design  |  Donna  |  Ellen (that's me)  |  Tina  |  Larissa  |  Samantha M.  |  Zsofia  |  Maria  |  Farhana  |  Tatiana  |  Amanda

    

woensdag 15 maart 2023

Sublimation Easter Mugs and Coasters

Hi Printable Cuttable Creatables fans! I am back with some fun Easter-inspired sublimation projects.                        * Hallo fans van Printable Cuttable Creatables! Ik ben terug met een aantal leuke op Pasen geïnspireerde sublimatieprojecten.


The first project I created were these cute mugs; I used one pattern paper from each set mentioned above.                        * Het eerste project dat ik maakte waren deze schattige mokken; Ik heb telkens één patroonpapier uit de hierboven genoemde sets gebruikt.

1. First I did print and cut out the mug design. When you want to sublimate it’s important you use a sublimation printer. Sublimation can be transferred by using heat on different materials that have a specific coat. It gives a sustainable and professional quality on you handmade items. I added the digital papers to a “Word” document and printed them out (it’s normal that the images looks faded/light).                        * 1. Eerst heb ik het ontwerp van de mok uitgeprint en uitgesneden. Wanneer je wilt sublimeren is het belangrijk dat je een sublimatieprinter gebruikt. Sublimatie kan worden overgebracht door warmte te gebruiken op verschillende materialen die een speciale laag hebben. Het geeft een duurzame en professionele kwaliteit aan je handgemaakte items. Ik heb de digitale papieren in een "Word"-document toegevoegd en uitgeprint (het is normaal dat de afbeeldingen er vaal/licht uitzien).

2. Later on I did cut the papers in the correct size for the mugs. With some heat resistant tape I did attach the paper to the mugs.                        * 2. Later heb ik de papieren op maat gesneden voor de mokken. Met wat hittebestendig tape heb ik het papier op de mokken geplakt.

3. Next I did apply some baking paper to protect my mug press. I followed the guide of my mug press and created to super cute mugs.                        * 3. Vervolgens heb ik wat bakpapier aangebracht om mijn mokkenpers te beschermen. Ik volgde de handleiding van mijn mokkenpers en creëerde superleuke mokken.


Here you can see the adorable Spring Carrots Pattern on the mug. In this post I choose patterns that are perfect for an Easter breakfast, but that are not too specific for Easter too. In my opinion it’s nice to use the mugs and coasters throughout the spring and not only for just one day.                        * Hier zie je het schattige Spring Carrots-patroon op de mok. In deze post kies ik patronen die perfect zijn voor een paasontbijt, maar die ook niet te specifiek zijn voor Pasen. Naar mijn mening is het leuk om de mokken en onderzetters het hele voorjaar te gebruiken en niet alleen voor één dag.


On the second mug I used the blue colored Spring Diamond Gingham Digital Paper.                         * Op de tweede mok heb ik het blauwe Spring Diamond Gingham Digital Paper gebruikt.


As you can see on the pictures I did make some coasters too!!                        * Zoals je op de foto's kan zien, heb ik ook onderzetters gemaakt!!


1. For the coasters I didn’t use a fancy program, I simply used “Word” to create two squares of the size of the coasters and printed it with the sublimation printer (remember to print out your designs in mirror!).                        * 1. Voor de onderzetters heb ik geen fancy programma gebruikt, ik heb gewoon "Word" gebruikt om twee vierkanten van de grootte van de onderzetters te maken en deze met de sublimatieprinter te printen (vergeet niet om je ontwerpen in spiegelbeeld af te drukken!).

2. With some heat resistant tape I did attach the paper to coasters. Next I did cover the coaster with some baking paper.                        * 2. Met de hittebestendig tape heb ik het papier op onderzetters geplakt. Vervolgens stak ik de onderzetter tussen bakpapier.

3. Turn the coasters with the paper site up to transfer the design with the Cricut EasyPress. Press settings: 180°C or 356 °Fahrenheit pressing for 60 sec.                        * 3. Draai de onderzetters met de ongedrukte zijde naar boven om het ontwerp over te brengen met de Cricut EasyPress. Persinstellingen: 180°C of 356 °Fahrenheit persen gedurende 60 sec.


This coaster was simple to make. I used the Spring Carrots Split Frame Monogram SVG File. Next I did wrote “Good vibes” in the frame and gave it different colors.
                        * Deze onderzetter was eenvoudig te maken. Ik heb het Spring Carrots Split Frame Monogram SVG-bestand gebruikt. Vervolgens heb ik "Good Vibes" in word geschreven en deze verschillende kleuren gegeven.


On this coaster I used different elements. I started with the blue colored Spring Diamond Gingham Digital Paper for the background. I did apply one of the bunny’s from the Bunny Squad SVG File in the middle. On the background you can see the hearts from the Pizza My Heart Free SVG File and the star shaped sprinkles from the Birthday Party Hats Free SVG Cut Files.                        * Op deze onderzetter heb ik verschillende elementen gebruikt. Ik ben begonnen met de blauw gekleurde Spring Diamond Gingham Digital Paper voor de achtergrond. Ik heb een van de konijntjes uit de Bunny Squad SVG File in het midden aangebracht. Op de achtergrond zie je de harten van het Pizza My Heart Free SVG File en de stervormige confetti van de Birthday Party Hats Free SVG Cut Files.


Sublimation is a real game-changers. It’s so much fun to create these professional looking and cute projects with the svg files from PCC!                        * Sublimatie is een echte game changer. Het is zo leuk om deze professioneel ogende en schattige projecten te maken met de svg-bestanden van PCC!


   

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!