vrijdag 22 februari 2019

Hidden Message Card

Happy Friday! Today I have fun interactive birthday card made for Newton's Nook Design.                 * Gelukkige vrijdag! Vandaag heb ik een leuke interactieve verjaardagskaart gemaakt voor Newton's Nook Design.


Below I will explain how I made the card.                 * Hieronder zal ik uitleggen hoe ik de kaart heb gemaakt.


1. I really wanted to create a card with an interactive piece that opened. Therefore I thought of using the 2nd frame dies from the ‘Framework’ Die set. To focus on the little interactive piece, a pattern was added. For that pattern I used the “Argyle” stencil set.                 * 1.Ik wilde echt een kaart maken met een interactief stuk dat word geopend. Daarom startte ik met de keuze van de  frame. Ik koos de tweede frame-snijmallen van de 'Framework' die-set. Om te focussen op het kleine interactieve stuk, werd er een patroon toegevoegd aan de binnenkant van de frame. Voor dat patroon heb ik de stencil set "Argyle" gebruikt.

2. After the base was created I started with the interactive piece. The size of the little piece is 3.35 inch (13,6 cm) x 2.87 inch (7,3 cm). When you did cut it out you can fold it in three piece like an accordion. The next thing was to find some sentiments and add it to the piece with embossing powder.  The sentiments come from the “Newon Rides West” and “Newton’s Birthday Bash” stamp sets.                 * 2. Nadat de basis was gemaakt, ben ik begonnen met het interactieve stuk. De afmeting van het kleine stuk is 3,35 inch (13,6 cm) x 2,87 inch (7,3 cm). Als je het hebt uitgeknipt, kun je het als een accordeon bij elkaar vouwen. Vervolgens zocht ik naar wat stempels om de tekst in embossingpoeder te stempelen. De tekst komt uit de "Newon Rides West" en "Newton's Birthday Bash" stempel sets.


3. For the front I used the smaller illustrated stamps from the “Newon Rides West” set and created my own cowboy pattern.                 * 3.Voor het voorkant heb ik de kleinere geïllustreerde stempels uit de "Newon Rides West" set gebruikt om mijn eigen cowboypatroon te maken.


4. On the inside of the interactive card I wanted to create a little scene, so therfore I created a background. This was made with a rectangular die and the “Wave” border die set. The paper piece got color with distress ink "Tumbled Glass" for the sky and for the hill “Antique Linnen” and “Vintage Photo”.                * 4. Aan de binnenkant van het ineractieve stuk wilde ik een kleine scène maken, dus hiervoor maakte ik een achtergrond. Dit werd gemaakt met een rechthoekige matrijs en de "Wave" border snijmal. Het stuk papier kreeg kleur met distress-inkt de kleur "Tumbled Glass" voor de lucht en "Antique Linnen" en "Vintage Photo" voor de heuvels .
 
5. To get a dreamy blue sky some water, white and blue ink was sprinkled on top.
                * Om een ​​dromerige blauwe lucht te krijgen, werd wat water, witte en blauwe inkt erop gestrooid.
 
6. As last step I colored the images (from the “Newon Rides West” and the “Christmas Haul” stamp sets with Copic Markers. Here are the colors I used:                * Als laatste stap kleurde ik de afbeeldingen (van de "Newon Rides West" en de "Christmas Haul" -stempelsets met Copic Markers. Dit zijn de kleuren die ik heb gebruikt:
  • Grey/Grijs: W5, W4, W3, W2, W1, W0, C5, C4, C3, C2 and BV29
  • Brown/Bruin: E37, E35, E33, E31
  • Light Green/Licht Groen: YG06, YG03, YG01, YG00
  • Dark Green/Donker Groen: G07, G05
  • Blue/Blauw: B29, B18, B16
  • Pink/Roos: RV13 and R11
In the end this is the end result.                * Uiteindelijk is dit het eindresultaat.


The surprise is inside, when the recipient opens the card. Perfect for a birthday.                * De verrassing zit vanbinnen, wanneer de ontvanger de kaart opent. Perfect voor een verjaardag.


I hope you enjoyed the this blog post and that you have a fabulous weekend.                * Ik hoop dat je deze blog post leuk vond verder wens ik jullie nog een fantastisch weekend.

http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/argyle-stencil-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/christmas-haul-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/christmas-haul/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-rides-west/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-rides-west-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birthday-bash/

maandag 18 februari 2019

The Two Of Us

Hi crafty friends, today I will show inspiration for the valentines theme-week from Els Brigé. For valentine we need a little more than just a card of course. That's why you can see some treats and coordinating card below.                 * Hallo creatieve vrienden, vandaag toon ik inspiratie van de Valentijns themaweek van Els Brigé. Voor valentijn hebben we natuurlijk iets meer nodig dan alleen een kaart. Daarom kan u hieronder wat lekkernijen en een passend kaartje zien.


For the inspiration week I started looking for an other color combination than the typical color red. I love the website "seeds" for this. Using a color website broadens your color combinations. For me it helps me to not always stick with the same colors.                 * Voor de inspiratieweek ben ik op zoek gegaan naar een alternatieve kleurencombinatie. Ik hou van de website "seeds" hiervoor. Het gebruik van een kleurenwebsite verbreedt uw kleurencombinaties. Voor mij helpt het me om niet altijd met dezelfde kleuren te blijven werken.


After I choose the color combination I started looking for the stamps. I knew immideately I wanted to use 'ik hou van jou' (= I love you in Dutch) from the "Jij en Ik" stamp set for the tag.                 * Nadat ik de kleurencombinatie had gekozen, ging ik op zoek naar de stempels. Ik wist meteen dat ik 'ik hou van jou' wilde gebruiken van de "Jij en Ik" stempel voor de tag


For the sentiment on the card I looked for similar font. I think it's so fun that a lot of the stamps can be combined with eachother so they are a perfect match. To give the card dimension I plased the pannel and the little sentiment stroke on 3D foam.                 * Voor de boodschap op de kaart zocht ik naar hetzelfde lettertype. Ik vind het zo fijn dat veel van de stempels een perfecte match zijn. Om de kaartdimensie te geven, plaatste ik het paneel en eveneens een kleine strook op 3D-schuim.The smallest heart form the "knuffelkonijn" die set was perfect as finishing touch on both projects.                 * De kleinste hartjes stansz van de 'knuffelkonijn' set was perfect als een finishing touch op beide projecten.


That's it for today. I hope you enjoyed my project. Enjoy your stamping!!                 * Dat is het voor vandaag. Hopelijk genoot je van mijn project. Verder wens ik jullie veel stempelplezier!!

donderdag 14 februari 2019

NND Release: Day 4

Time is going fast, it's already the last day of the Newton's Nook Design release, but it's not over yet. Today we're introducing two smaler sets; "Puppy Pals" and "Spring Pile Up".                 * De tijd gaat snel, het is alweer de laatste dag van de Newton Nook Design-release, maar het is nog niet voorbij. Vandaag introduceren we twee kleinere sets; "Puppy Pals" en "Spring Pile Up".


Let's start with the Puppy Pals stamp and coordinating dies. This friendschip set is so cute!                 * Laten we beginnen met de Puppy Pals-stempel en coördinerende stanzen. Deze vriendenset is zo schattig!

For today's cards I took out brown nuvo paper and started coloring with color pencils. Also today I have all the information on the pencils that I used shown on my Instagram. So be sure to check it out if you want to know the exact pencil numbers.                 * Voor de kaarten van vandaag gebruikte ik bruin nuvopapier en begon te kleuren met kleurpotloden. Ook vandaag heb ik alle informatie over de potloden die ik gebruikte op mijn Instagram staan. Zorg er dus voor dat je daar even komt piepen als je de exacte potloodnummers wilt weten.


After coloring the dogs I did cut out rectangle out of dark blue paper for my card front. I created the background with the "Pawprint" stencil with the help of distress ink. As last I did cut out the heart and places everything in the centre of it. I really love how this card came out!                 * Na het kleuren van de honden heb ik een rechthoek uit donkerblauw papier uitgesneden voor mijn kaartfront. Ik heb de achtergrond gemaakt met het "Pawprint" -sjabloon met behulp van distress-inkt. Als laatste heb ik het hart eruit gesneden en alles er middenin geplaatst. Ik hou ervan hoe deze kaart er uiteindelijk uitziet!

 
We also have this cute "Spring Pile Up" stamps and dies an adorable spring critter pile.                 * We hebben ook deze schattige "Spring Pile Up" stempels en snijmallen een schattige stapel van lente beestjes.
For this card I really wanted to use that brown paper again for coloring the images. I added some extra clouds to make it look like a very big pile. The background was made with the "Floral Lace" stencil and the landborder dies. This time I used a different color combination for the hills than I normally do. "Mowed Lawn" and "Crushed Olives" where used as ink, just because it's a better fit for that brown paper.                 * Voor deze kaart wilde ik echt dat bruine papier opnieuw gebruiken om de afbeeldingen in te kleuren. Ik heb wat extra wolken toegevoegd om het op een hele grote stapel te laten lijken. Vervolgens werd de achtergrond gemaakt met het sjabloon 'Floral Lace' en de 'landborer" snijmallen. Deze keer gebruikte ik een andere kleurencombinatie voor de heuvels dan normaal. "Mowed Lawn" en "Crushed Olives"werden gebruikt als inkt, alleen omdat het beter past bij dat bruine papier.


 
As finishing touch I places some matte red sequins around the critters. Of course I had to use the pretty die cut words that are included as extra die in the set. The bow on the side of the card was the perfect finishing touch.                 * Als finishing touch plaats ik wat matrode pailletten rond de beestjes. Natuurlijk moest ik de mooie gestanste woorden gebruiken die als extra stanz in de set zijn toegevoegd. De strik aan de zijkant van de kaart was de perfecte afwerking.


Would you like to win the "Puppy Pals" or "Spring Pile Up" Stamp Set? We will choose ONE lucky winner for this stamp sets! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday February 14th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, February 15th.                * Wil je de "Puppy Pals" of de "Spring Pile Up" stempelset winnen? We kiezen ÉÉN gelukkige winnaar voor deze stempelsets! Je kunt als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en berichtje achterlaat om je kans te vergroten. Je weet niet welke blog is gekozen, dus hoe meer berichtjes je achterlaat, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 14 februari om 21:00 uur EST om te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 15 februari bekend gemaakt op de blogpost.
 

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana