dinsdag 16 januari 2018

NND January Release: Day 2


Welcome on day two of our Newton's Nook Design release. Today we have a super fun reveal "Sending Hugs" stamps and dies. This set is so amazing because you can stuck items in between the paws of the critters. How cool is that?!                * Welkom op dag twee van de Newton Nook Design-release. Vandaag hebben we een super leuke onthulling "Sending Hugs" stempel een snijmall set. Deze set is geweldig omdat je voorwerpen tussen de pootjes van de dieren kunt steken. Hoe cool is dat?!


As you can see you can even put a lot of different things between there paws, think about a small pencil or a paper clip like I did here.                * Zoals je kunt zien, kun je zelfs een heleboel verschillende dingen tussen hun poten zetten, denk aan een klein potlood of een paperclip zoals ik hier deed.This set also goes well with other set. The items can be little bits and pieces to complete a scene. I also thought they did go well with the "Darling Duos" and "Woodland Duo" stamp set. I created a card with the heart shaped dogs. The font shows the 'hello' fom the new "Sending Hugs" stamp set.                * Deze set past ook goed bij de andere sets. De items kunnen kleine elementen zijn om een ​​scène te voltooien. Ik dacht ook dat het goed paste bij de 'Darling Duos' en 'Woodland Duo' stempel set. Ik heb een kaart gemaakt met de hartvormige honden. Het lettertype toont de 'hallo' van de nieuwe stemreeks "Sending Hugs".


If you open up the card you see thet lovely dog from the new set with some flowers in his hand. Perfect for sending out some love to a sweet friend. I think it's so cool to use these on a pup up card.                * Als je de kaart opent, zie je de mooie hond uit de nieuwe set met wat bloemen in zijn hand. Perfect om liefde te verzenden naar een goede vriend. Ik vind het zo cool om deze op een puppy-kaart te gebruiken.


Would you like to win the “Sending Hugs” stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 18th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the NND blog post on Friday, January 19th.                * Wil je de "Sending Hugs" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 18 januari om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 19 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |  Tatiana

http://www.newtonsnookdesigns.com/darling-hearts-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/darling-duos/

maandag 15 januari 2018

NND January Release: Day 1


Are you ready for a new product reveal? The Newton's Nook Designers and me are ready. From today till thursday we will be showing the newest products. Below you can see our first reveal.                * Ben je klaar voor een nieuw product onthulling? De Newton's Nook Designers en ik zijn er klaar voor. Van vandaag tot donderdag zullen we jullie de nieuwste producten tonen. Hieronder zie je alvast onze eerste onthulling.Here is the "Love Bites" stamps and coordinating die set as well as the "Tumbling Hearts" stencil set. If you want to see how you can win this new "Love Bites" stamp set be sure to read the whole blogpost.                * Hier zijn de "Love Bites" -stempels en coördinerende snijmallen evenals de "Tumbling Hearts" sjabloon. Als je wilt zien hoe je deze nieuwe "Love Bites" stempel set kunt winnen, lees dan de hele blogpost.


In my opinion these sentiments are super funny and the little elements are adorable! That's why I created a card set with almost all the stamps from the set! These are all made "Frames & Flags" die set from previous release, with a topping made with the "Tumbling Hearts" stencil and 'Texture Paste'.                * Naar mijn mening zijn de tekstjes super grappig en de kleine elementen enorm schattig! Daarom maakte ik een kaarten-set met bijna alle stempels uit de set! Deze zijn allemaal gemaakte "Frames & Flags" snijmal uit vorige release, met een toplaagje gemaakt met het "Tumbling Hearts" stencil en 'Texture Paste'.


All cards got a heart in the middle that reveals the sentiment and their image. Some are made with a white card base and the others on a brown base.                * Alle kaarten kregen een hart in het midden dat de boodschap en de afbeelding onthult. Sommige zijn gemaakt met een witte kaartbasis en de anderen met een bruine basis.


The sequins from top to bottom finish the cards.                * De pailletten van boven naar beneden maken de kaarten af.

 

This set of cards made a pretty ensamble with all the colors from the rainbow. I'm really love how this set turned out. Below you can see all the cards together:                * Deze reeks kaarten maakte een mooie ensamble met al hun kleuren van de regenboog. Ik ben echt dol op deze set. Hieronder zie je alle kaarten samen:


Would you like to win the “Love Bites” stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 18th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the NND blog post on Friday, January 19th.                * Wil je de "Love Bites" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 18 januari om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 19 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |  Tatiana

http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/

vrijdag 12 januari 2018

Shipping Snailmail: Giftvoucher-Booklet

Hello everyone! For 2018 I had one big blog-resolution:  to make more high-quality projects. Today I will show you a project, made with Els Brigé items, that was made with a little bit more effort.             * Hallo iedereen! Voor 2018 had ik één groot blog-voornemen: meer kwaliteitsvolle projecten te maken. Vandaag toon ik dan ook een werkje, gemaakt met Els Brigé items, waarin ik meer tijd stak.
 
 
I show you a “Snailmail” idea (= a letter with a little present) made from a giftvoucher-booklet.             * Ik toon jullie een “Snailmail”-idee (=een brief met een kleinigheidje) gemaakt van een cadeau-cheque boekje.


As you can see I used the “Watercolor flamingo” Stamp & Die set, the “Pink ribbon” stamp set and the “Hello” Word Die. As you may know, I often tend to make cards with a complete scene, so I didn’t do anything differently here. I also completed the front with a few sequins. They go down in a diagonal, this makes the entire project belongs together.             * Zoals jullie zien zijn volgende items gebruikt: “Aquarel flamingo”  Stempel- & Stansset, de “Pink ribbon” Stempelset en de “Hallo” Woordstans. Zoals jullie misschien weten heb ik vaak de neiging op plaatjes te maken met een volledige scène, hier deed ik dus niet anders. Verder vervolledigde ik de voorkant met enkele pailletten. Ze gaan in een diagonaal naar beneden, dit zorgt voor het gevoel van één geheel te hebben op de kaart.


On the inside I made the scene with the same items. Only the “Hallo” (= Hello) word die, I replaced by the “Bedankt” (= Thank you) word die. Here the flamingo looks right to the bag, which is filled for the lucky recipient.             * Binnenin maakte ik eenzelfde scene met dezelfde items. Enkel de “Hallo” woordstans, verving ik door de “Bedankt” woordstans. Hier kijkt de flamingo recht naar het zakje, dat gevuld is voor de gelukkige ontvanger.


The matching envelope may also not be forgotten. This shows how I used all the different flamingos from the set. Did you know that, among other things, the “Watercolor flamingo” is now being sold at a discount? There are stamps that have to make space for futures sets; it’s now the time to take a look at the store. Greetings!             *De bijpassende envelop dient natuurlijk niet te vergeten worden. Zo gebruikte ik meteen ook alle verschillende flamingo’s. Wisten jullie trouwens dat onder andere de “Aquarel flamingo” ondertussen met korting wordt verkocht? Er zijn stempels die namelijk plaats moeten maken voor toekomstige sets; neem dus zeker een kijkje in de winkel. Groetjes!


https://www.elsbrige.com/shop/aquarel-flamingo-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/aquarel-flamingo-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-woordstans/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hallo-woordstans/?v=d3dcf429c679