maandag 15 juli 2019

NND July Release: Day 1

Hello crafty friends, this week is super special. Newton's Nook Designs hit a milestone; they are 6 years old and we celebrate it with a big release! Let's get started!                * Hallo vrienden, deze week is super speciaal. Newton's Nook Designs heeft een mijlpaal bereikt; ze zijn 6 jaar oud en we vieren het met een grote release! Laten we beginnen!

The first item is this Pineapple a duo of stencils:                * Het eerste item is deze Pineapple, een duo van stencils:


 
In my opinion the stencil leaves such a pretty pattern you can use it on it's own.                * Naar mijn mening laat desjabloon zo'n mooi patroon achter dat je het op zichzelf kunt gebruiken.This layered stencil design makes creating patterned paper simple. Let me explain how easy it is:                * Dit gelaagde stencilontwerp maakt het maken van patronen eenvoudig. Laat me uitleggen hoe gemakkelijk het is:


 
1. Use one stencil for the first layer. I applied "Sweet Mango - Glitz Glitter Gel" from ThermOWeb by using the stencil.                * 1. Gebruik een stencil voor de eerste laag. Ik heb "Sweet Mango - Glitz Glitter Gel" van ThermOWeb aangebracht met behulp van de stencil.

2. Then I did add the second layer with a different color ("Grass Green - Glitz Glitter Gel"). It's that easy to achieve the Pineapple pattern. Both stencils also include etching of the opposite layer so they are easy to line up.                * 2. Vervolgens heb ik de tweede laag toegevoegd met een andere kleur ("Grass Green - Glitz Glitter Gel"). Het is zo eenvoudig om het Pineapple-patroon bekomen. Beide stencils bevatten ook groeven van de tegenoverliggende laag, zodat heel gemakkelijk kan zien hoe je ze kan aanbringen.

3. As last step I embossed some birthday sentiments on a flag from the "Frames and Flags - die set".                * 3. Als laatste stap heb ik een aantal verjaardagsteksten op een vlag uit de "Frames en Flags - dies set" embossed.


The Pineapple stencil duo is not on its own. The second item we reveal is this Hibiscus Stencil Set:                * Het stencilduo van Pineapple is niet alleen. Het tweede item dat we onthullen is deze Hibiscus-stencilset:I created a similar card with the same technique as above.                * Ik heb dezelfde kaart gemaakt met dezelfde techniek als op de eerste kaart.


I think the Glitz Glitter Gel and the stencils work so well together! Together it gives a big WOW effect.                * Ik vind dat de Glitz Glitter Gel en de stencils zo goed samenwerken! Samen geeft het een groot WOW-effect.


Of course we also have an awesome stamp and coordinating die set to show today; Corgi Beach.                * Natuurlijk hebben we ook een geweldige stempel en coördinerende die set om te onthullen; Corgi Beach.

The "Bark less beach more" sentiment cracked me up, it's so funny! I think it's perfect to put a smile on someone's face.                * De teskt "Bark less beach more" heeft me echt aan het lachen gebracht, het is zo grappig! Ik denk dat het perfect is om een glimlach op iemands gezicht te toveren.I colored the background with Oxide inks and the illustrations with Inktence Color Pencils. These illustrations are so adorable!                * Ik kleurde de achtergrond met Oxide-inks en de illustraties met Inktence Color Pencils. Deze illustraties zijn zo schattig!


Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.
Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatianahttps://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/

woensdag 10 juli 2019

Make Flock Backgrounds

Hi creative friends! This summer is so much fun; I’m getting excited to show what I did for the collaboration between ThermOWeb & Waffle Flower.             * Dag creatieve vrienden! Deze zomer is zo leuk; ik ben vandaag weer enthousiast om jullie te tonen wat ik maakte voor de samenwerking tussen ThermOWeb & Waffle Flower.Maybe you noticed already that I like to show different ways to use certain products. Today I want to show you three fun ways to create flocked paper backgrounds.             *  Misschien heb je het al opgemerkt dat ik graag verschillende manieren laat zien om bepaalde producten te gebruiken. Vandaag wil ik je drie leuke manieren tonen om paper-achtergronden met flock te maken.

1. Use Super Tape             * 1. Gebruik Super tape

As the name “Super Tape” predicts, it’s a super strong acid-free clear adhesive tape. It’s so strong that the Deco Foil Flock Sheets sticks on it.             * Zoals de naam "Super Tape" voorspelt, is het een supersterke, zuurvrije en doorzichtige plakband. Het is zo sterk dat de Deco Foil Flock Sheets erop blijven plakken.The Super Tapes are available in different widths. This makes it possible to use different widths together and make fun backgrounds with them. I used the 1/8 In role, let me explain how I created the background:             * De Super Tapes zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes. Dit maakt het mogelijk om verschillende breedtes samen te gebruiken en er leuke achtergronden mee te maken. Ik heb de 1/8 Inch-rol gebruikt, laat me uitleggen hoe ik de achtergrond heb gemaakt:1. I placed the yellow paper (Gina K Wild Danelion Cardstock) on an angle to my cutting mat. You can do any angle you like or do it even vertical or horizontal; whatever you like.             * 1. Ik plaatste het gele papier (Gina K Wild Danelion Cardstock) schuin op mijn snijmat. Je kan de lijnen zo schuin maken als je wil of zelfs verticale of horizontale lijnen creeeren; wat je maar wilt.

2. Further I used the horizontal lines from my cutting mat to tape down the Super Tape on straight lines. The cutting mat helps me to keep them parallel without any measurements.  Because my paper is on an angle it the placement of the tape gives the effect I need.             * 2. Verder heb ik de horizontale lijnen van mijn snijmat gebruikt om de Super Tape evenwijdig af ​​te plakken. De snijmat helpt me om ze recht te houden zonder metingen. Omdat mijn papier schuin op de mat kleeft, helpt het om het gewenste effect te krijgen als ik de tape plak.

3. Take the backing paper off the tapes and place the Deco Foil Flock (Shunshine Yellow) on top of it with the flocked side facing the glue of the tape. Push it true you die-cutting machine and peel off the remained flock.             * Verwijder het rugpapier van de plakbanden en plaats de Deco Foil Flock (Shunshine Yellow) erop met de gevlokte kant gericht naar de lijm. Duw vervolgens het bundeltje door je stansmachine.To finish of the card I created a scene in a hexagon with the adorable “Hello” stamps and dies from Waffle Flower.             * Om de kaart af te werken heb ik een scène gemaakt in een zeshoek met de schattige "Hallo" -stempels en sterft van Waffle Flower.


2. Use Deco Foil Transfer Gel             * 2. Gebruik Deco Foil Transfer Gel

If you don’t want stripes or linear backgrounds, you can use stencils and Deco Foil to create fluffy backgrounds.             * Als je geen strepen of lineaire achtergronden wil, kan je stencils en Deco Foil gebruiken om een donzige achtergronden te creëren.


The Deco Foil Transfer Gel really broadens the use of the flock. You can make any kind of background you can imagine by using stencils. Let me show you below how easy it is.             * De Deco Foil Transfer Gel verbreedt echt het gebruik van de flock. Dit geeft de mogelijkheid om andere vormen te gebruiken als je het met je stencils op je papier aanbrengt. Laat me je hieronder zien hoe gemakkelijk het is.1. Take your desired stencil and stick it down on your background paper. You can use Pixie Spray or Purple Tape to help you with that. Apply the Deco Foil Transfer Gel with your Stencil Pal.             * 1. Neem je gewenste stencil mee en plak het op je achtergrondpapier. Je kunt Pixie Spray of Purple Tape gebruiken om je daarbij te helpen. Breng de Deco Foil Transfer Gel aan door gebruik van je Stencil Pal.

2. When the Deco Foil Transfer Gel is dry (it becomes completely transparent when it’s dry) you can  add the flock on top of it, with the flocked side facing the Transfer Gel. Afterwards you push it true your Laminator. On this card I used the Blue Diamond Flock.             * 2. Wanneer de Deco Foil Transfer Gel droog is (deze wordt volledig transparant wanneer hij droog is), kan je de flock met de flock-kant gericht naar de Transfer Gel aanbrengen. Daarna duw je het door je Laminator. Op deze kaart heb ik de Blue Diamond Flock gebruikt.

3. The final step is to and peel off the remained flock.             * 3. De laatste stap is om de overgebleven flock te verwijderen.


The rest of this card was create with the “Celebrate” word dies from Waffle Flower. The Deco Foil Transfer Sheets Gold Shattered Glass with the help of the Deco Foil Toner Sheet give it a shiny look. The stars (from the “Hello” Waffle flower stamp and die set) where sprinkled all around the word applied with the ZIG Bling dots.             * De rest van deze kaart is gemaakt met de "Celebrate" -woordssnijmal van Waffle Flower. De Deco Foil Transfer Sheets Gold Shattered Glass met behulp van de Deco Foil Toner geven het een glanzende uitstraling. De sterren (van de "Hello" -wafelbloemstempel en matrijsset) werden random rond het woord gepkleeft met de ZIG Bling-dots.


3. Using Deco Foil Double-sided Foam Adhesive             * 3. Gebruik Deco Foil Dubbelzijdige Foam Adhesive

Another great way to create any kind of backgrounds you want, is simply to use the Deco Foil Double-sided Foam Adhesive and cut out with dies.             * Een andere geweldige manier om elke gewenste soort achtergrond te maken, is eenvoudigweg de Deco Foil dubbelzijdige Foam Adhesive te gebruiken samen met een snijmal.


The Double-sided Foam Adhesive also broadens the use of your flock and it’s perfect for those who really don’t like to be a little messy.             * De dubbelzijdige Foam Adhesive verbreedt ook het gebruik van je flock en het is perfect voor degenen die zich echt niet graag vuil maken.


1. Cut your Deco Foil Double-sided Foam Adhesive with die you want. You can really use any die you like.             * 1. Snijd je Deco Foil dubbelzijdige Foam Adhesive met de gewenste snijmal. Je kunt elke dobbelsteen die je leuk vindt echt gebruiken.

2. Place the shapes on your background paper and peel off the backing paper and lay down your flock.             * 2. Plaats de vormen op je achtergrondpapier en trek het rugpapier los en leg je flock erop.

3. Like all the other cards, you peal of the remained flock next (here I used the Purple Punch Deco Foil Flock). Afterwards I did cut out a rectangle from that background. It gave me a perfect background for my card.             * 3. Zoals alle andere kaarten, kun je nu de overschot van de  flock er van pellen  (hier heb ik de Purple Punch Deco Foil Flock gebruikt). Daarna sneed ik een rechthoek uit. Dit gaf me dus een perfecte achtergrond voor mijn kaart.


The rest of the card was easily created by adding the illustration and text with foam dot’s on the card. The I Craft Mixed Media Adhesive is perfect to apply the little rhinestones (I did use these on each card).             * De rest van de kaart werd gemakkelijk gemaakt door de afbeelding en tekst toe te voegen met 3d foam op de kaart. De I Craft Mixed Media Adhesive is perfect om de kleine diamantjes op de kaart aan te brengen (zo deed ik dat voor elke kaart).


I hope you give flocked backgrounds a try. I really loved creating these cards and the endresults are so much fun!             * Ik hoop dat je de flock-achtergronden een kans geeft. Ik vond het geweldig om deze kaarten te maken en de eindresultaten zijn zo leuk!

https://waffleflower.com/products/celebrate-word-die?variant=40224334855 https://waffleflower.com/products/hello?variant=1194044162067 https://www.thermowebonline.com/p/icraft-mixed-media-adhesive-2-1-fl-oz/new-products_liquid-adhesives?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/supertape-roll-%E2%80%A2-1-8-in/crafts-scrapbooking_tapes-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-toner-sheets/crafts-scrapbooking_deco-foil_adhesives-applications?pp=24    https://www.thermowebonline.com/c/new-products_purple-tape  https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-stencil-pal/new-products?pp=25   https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-blue-diamond/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24  https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-purple-punch/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-sunshine-yellow/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24  https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-gel/crafts-scrapbooking_deco-foil_adhesives-applications?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-permanent-adhesive-dot-runner/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-white-foam-adhesive/new-products_deco-foil_adhesives-applications?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-gold-shattered-glass/crafts-scrapbooking_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foam-tape-white-3-8-in-x-12-ft/new-products_gina-k-designs_adhesives?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/zots-roll-%E2%80%A2-small https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-premium-cardstock-%E2%80%A2-wild-dandelion/new-products_gina-k-designs_premium-cardstock?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-premium-cardstock-%E2%80%A2-turquoise-sea/new-products_gina-k-designs_premium-cardstock?pp=24