vrijdag 21 juni 2019

Jazz Up Your Flock

Hello friends, the whole week you saw a lot critters projects on the ThermOWeb blog and today will not be different! In this post I want to show you three different ways to bring your flock to life creating animal themed cards.             * Hallo vrienden, de hele week zag je veel dieren-projecten op de ThermOWeb blog en vandaag zal het niet anders zijn! In deze post wil ik je drie verschillende manieren laten zien om je flock tot leven te brengen door kaarten met een dierenthema te maken.


Deco Foil Flock is a product from ThermOWeb that has a soft texture, it looks like small hairs. The product is special because it's not messy at all! made On each card I did first add Flock on White Foam Adhesive by using pressure from my diecutting machine. When I had a piece of colored flock on foam I did cut out all the elements for the critters/pawprint. Below I will explain one by one the three fun ideas to make your flock special. Let’s begin!             *  Deco Foil Flock is een product van ThermOWeb dat een zachte textuur heeft, het lijken wel fijne haartjes. Het product is speciaal omdat zo is gemaakt zodat je er geen haar van hebt rondslingeren. Op elke kaart heb ik eerst Deco Foil Flock op White Foam Adhesive bevestigd door de druk van mijn stansmachine te gebruiken. Vanaf het moment dat ik de stukjes gekleurde Flock op de foam had, sneed ik alle elementen van de beestjes / pootafdruk uit met de stanzen. Hieronder zal ik de drie leuke ideeën één voor één uitleggen om je flock speciaal te maken. Laten we beginnen!

1. Stencil On Your Flock             * 1. Gebruik je sjablonen

One way to add something special on your Flock is using stencils.             * Een manier om iets bijzonders toe te voegen aan je Flock is door het gebruik van stencils.


On this card I gave patterns on the clothes from the mice. To add that pattern I taped the clothes with Purple Tape on the back of my stencil (with the flock facing the stencil). The purple tape was very handy so the little pieces didn’t move while I applied the colors.             * Op deze kaart gaf ik de kleding van de muizen een patroon. Om dat patroon toe te voegen, plakte ik met het kledingsstuk met Purple Tape op de achterkant van mijn stencil (met de kant van de foam op het sjabloon). De paarse tape was erg handig, zo konden de kleine stukjes niet schuiven terwijl ik kleur aanbracht.

I finished the card by adding teal ink on a heart shape. By adding Pink Qartz Deco Foil Transfer Sheets on the Deco Foil Toner Sheet Endless Leaves I got this pretty background.             * Ik werkte de kaart af door groenblauw inkt op een hartvorm aan te brengen. Door het Deco Foil Toner Sheet - Endless Leaves te verhullen met de Roze Qartz - Deco Foil Transfer Sheets kreeg ik een mooie achtergrond.


The Small Zots glue dots helped me adding the sequins onto the card.             * De lijmdotjes van Small Zots hielpen me om de pailletten op de kaart te kleven.


2. Give Your Flock Color             * 2.Geef kleur aan je Flock

You can make your flock look totally different by simply adding color. The white Latte Flock is the most fun to add color to. You can really give that any color you want!             * Je kan je Flock er heel anders laten uitzien door simpelweg kleur toe te voegen. De witte Latte Flock is het leukst om kleur aan toe te voegen. Je kunt ze echt elke gewenste kleur geven!

On this piece I colored the White Latte Flock with distress ink. The blending tool was very easy to apply the ink. You can give more color-gradation by applying a little more ink on certain places. The color difference really gives a lot dimension on your shapes.             * Op deze kaart heb ik de White Latte Flock gekleurd met distress-inkt. Het was heel gemakkelijk om de inkt aan te brengen. Je kunt meer kleurgradatie geven door op bepaalde plaatsen iets meer inkt te gebruiken. Dat verschil in kleur geeft echt dimensie aan je vormen.


To create the rest of the card I used stencils, Deco Foil Transfer Gel and Bronze Deco Foil Transfer Sheets.             * Om de rest van de kaart te maken, heb ik stencils, Deco Foil Transfer Gel en Bronze Deco Foil Transfer Sheets gebruikt.

The Gina K Design Foam was helping me to add the banner with the message on top of the background.             * De Gina K Design Foam hielp me om de banner met tekst bovenop de achtergrond toe te voegen.


3. Stamp On Your Flock             * 3. Stempel op de Flock
 You can definitaly stamp on the flock, it’s really fun to do.             * Je kan zeker stempelen op je Flock, het is ook echt heel leuk om te doen.


To be able to stamp on your flock I think it’s best to use some non smearable ink. I used Archaval Ink to stamp it.             * Om te kunnen stempelen op de Flock denk ik dat het het beste is om een niet-uitsmeerbare inkt te gebruiken. Ik heb Archaval Ink gebruikt om te kunnen stempelen .


The background of this card was aslo created by adding Foil on to a colored background. For this I used again the Deco Foil Transfer Gel. The Rainbow Shattered Glass Foil Transfer Sheets really add so much joy to this card.             * De achtergrond van deze kaart is ook gemaakt door Foil toe te voegen aan een gekleurde achtergrond. Hiervoor gebruikte ik opnieuw de Deco Foil Transfer Gel. De Rainbow Shattered Glass Foil Transfer Sheets geven echt zoveel vreugde aan deze kaart.


And that’s it – We went trough the three ideas! I hope you enjoyed my projects today and I want to thank you for stopping by!             * En dat is alles - we hebben de drie ideeën doorlopen! Ik hoop dat je vandaag van mijn projecten hebt genoten en verder wil ik je bedanken om langst te komen!


https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-white-latte/new-products_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24
https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-think-pink/new-products_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-sunshine-yellow/new-products_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-clear-toner-sheets-endless-leaves/crafts-scrapbooking_deco-foil_designer-toner-sheets?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-clear-toner-sheets-endless-leaves?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-stencil-pal/new-products?pp=25 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-pink-quartz/new-products_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24

https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-bronze/new-products_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-rainbow-shattered-glass/new-products_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/zots-roll-%E2%80%A2-small https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foam-squares-white-320-squares/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/purple-tape-1-5/new-products_purple-tape?pp=24

donderdag 20 juni 2019

Secret Speech Bubble Messages

Welcome to my blog again! Today I have my monthly blogpost for Newton's Nook Design a little bit earlier as usual.             *  Ik heet je opnieuw welkom op mijn blog! Vandaag heb ik mijn maandelijkse blogpost voor Newton's Nook Design een beetje vroeger dan gewoonlijk.


This card is using the "Speech Bubble" dies as door to hide a message inside. Let me show you how you can make it yourself:             * Deze kaart gebruikt de "Speech Bubble" stans als deur om een ​​bericht binnen te verbergen. Laat me je tonen hoe je dit zelf kan doen:


1. Tape your background paper and the front of the card. I used removable tape for this. You can cut the background paper and card base together. This ensures they match exactly.             * 1. Plak hje achtergrondje op de voorkant van de kaart vast. Ik heb hiervoor verwijderbare tape gebruikt. Je kunt het achtergrondpapier en de kaartbasis samen snijden. Dit zorgt ervoor dat ze exact overeenkomen.

2. After that, it’s time to color the front. First I arranged the sentiments from the "Cluck" stamp set and stamped them with embossing powder. Afterwards I inked the panel with blue distress ink.             * 2. Daarna is het tijd om de voorkant te kleuren. Eerst arrangeerde ik de tekst van de "Cluck" stempelset en stempelde ze met embossingpoeder. Daarna heb ik het paneel gekleurd met blauwe distress-inkt.

3. The final step is to make the inside of the card. I started to cut out a similar rectangle. I also stamped the text in embossing powder, but now with gold powder. After I cut out the grass I colored all the pieces (including the stamped illustrations). The final step was to stick grass and critters on the bottom of the panel with or without 3D foam.
             * 3. De laatste stap is om de binnenkant van de kaart te maken. Ik begon een soortgelijke rechthoek uit te snijden. Ook hier stempelde ik de tekst in embossingpoeder, maar nu met goude poeder. Nadat ik het gras uitsneeds kleurde ik alle stukken in (inclusief de gestempelde illustraties). De laatste stap was om gras en beestjes al dan niet met 3D foam op op de bodem van het paneel te plakken.


I love that you can create a complete conversation with the text stamps from the "Cluck" stamp set. It's just perfect for a card like this.             * Ik vind het geweldig dat de "Cluck" -stempelset een volledig gesprek kan creëren met de verschillende text stempels. Het is gewoon perfect voor een kaart als deze.


See you tomorrow for an other BIG blogpost!             * Tot morgen voor een andere GROTE blogpost!

https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/speech-bubbles-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/moo-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/moo/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-celebrates-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-celebrates/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-new-year/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-new-year-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/cluck/ https://www.newtonsnookdesigns.com/cluck-die-set/

woensdag 19 juni 2019

Inky Paws 100th Challenge!

I'm so happy to be part of the 100th Inky Paws Challenge!! Part of the Newton's Nook Designs team is showing some cards for this occasion..             * Ik ben zo blij om deel uit te maken van de 100ste Inky Paws Challenge!! Een deel van het Newton's Nook Designs-team toont enkele kaarten voor deze gelegenheid


The name of the 100th challenge is"Copy Cat". Why? Because you can pick any of our previous Color, Sketch or Theme challenges and play it again! That's how easy it is.             * De 100ste uitdaging noemt "Copy Cat". Waarom? Omdat je een van de vorige Color-, Sketch- of Theme-uitdagingen kunt kiezen en deze opnieuw kunt spelen! Zo eenvoudig is het.

 
I liked the idea so much that I made two cards. Each time I choose a different challenge. The first card was created with challenge #26, a color challenge (find here my original post). Although I used two different challenges, I still used the same card design.             *  Ik vond het idee zo leuk dat ik twee kaarten heb gemaakt. Elke keer koos ik voor een andere uitdaging. De eerste kaart is gemaakt met uitdaging # 26, een kleure-uitdaging (vind hier mijn originele bericht). Hoewel ik twee verschillende uitdagingen gebruikte, gebruikte ik nog steeds hetzelfde kaartontwerp.


Both cards are interactive. Let me explain how I made it.
            * Beide kaarten zijn interactief. Laat me uitleggen hoe ik het heb gemaakt.


1. First you create all background elements. For both cards I used sun, sea and sand. I'm in a summer mood, is that obvious? Cut also two acetate strips. These strips will make the card interactive later on.             * 1. Eerst maak je alle achtergrondelementen. Voor beide kaarten heb ik een zon, zee en zand gebruikt. Ik ben in een zomerse bui, valt het op? Snijd ook twee doorschijnende stroken. Deze strips zullen de kaart later interactief maken.
2.  Attach your interactive element on one of the acetate strips. You can use a ship, shark, airplane, or any other interactive element for this.             * 2. Bevestig je interactief element op een van de doorschijnende stroken. Je kan hiervoor een schip, haai, vliegtuig of een ander interactief element gebruiken.
3. Make two holes in the acetate piece with the object (here the ship) and one in the other acetate. Attach both acetates on the bottom whole with a small brad. As you can see I also added a tab on the second acetate.             * 3. Maak twee gaten in de transparante strook met het voorwerp (hier het schip) en één in de andere strook. Bevestig beide doorschijnende strips op het onderste gaatje met een splitpen. Zoals je kunt zien, heb ik ook een tab waaraan je kan trekken gelijmd op de 2de strook.


4. On the next step I place my ship on the background of my card. Attach the acetate with the 2nd brad onto your paper. Please note that the other brad only joins the 2 strips of acetate (you do NOT attach it to paper!).             * 4. Bij de volgende stap plaats ik mijn schip op de achtergrond van mijn kaart. Bevestig de vervolgens de transparante strook met een splitpen doorheen het andere gaatje op je papier. Merk op dat de andere splitpen alleen de 2 transparante stroken verbindt (deze bevestig je NIET aan papier!).
5. On the sides I glued double sided tape to give the acetate a little bit of boundaries while you pull the strip.             *5. Aan de zijkanten heb ik dubbelzijdig plakband geplakt om de doorschijnende stroken grenzen te geven voor wanneer je het in beweging brengt.

Below I uploaded a small video, so you have an idea how it works.             *Hieronder heb ik een kleine video geüpload, zodat je een idee hebt hoe het werkt.The end result is just stunning!             *Het eindresultaat is gewoon verbluffend!


The second card was inspired by challenge #36, a Halloween themed challenge (find here my original post for that challenge).              * De tweede kaart was geïnspireerd op challenge # 36, een uitdaging met een Halloween-thema (vind hier mijn originele bericht voor die uitdaging).


At first glance, the card does not look like Halloween. I wanted to show you that you can play creatively with challenges. I used many happy summer images, but I still colored the elements with typical Halloween colors.             * De kaart ziet er op het eerste zicht niet echt Halloween achtig uit. Ik wilde je laten zien d creatief mee kunt spelen met uitdagingen. Ik heb veel vrolijke zomerafbeeldingen gebruikt, maar heb nog steeds de elementen ingekleurd met typische Halloween-kleuren.


This was so much fun and I really hope you will join. For the 100th celebration Newton's Nook Design is giving away $100 in prizes!! So be sure to check the Inky Paws Challenge Blog it out!             * Dit was zo leuk en ik hoop echt dat je meedoet. Voor de 100e viering geeft Newton's Nook Design $100 aan prijzen weg !! Zorg er dus voor dat je de Inky Paws Challenge Blog bekijkt!