woensdag 19 april 2017

Birth Card Inspiration

Hi everyone! I want to share a baby card I made for a friend from a colleague at work. For this card I used as well as Newton's Nook Design products as Whimsy Stamps items.               * Hallo iedereen! Ik wil een baby tonen dat ik maaktevoor een vriend van een collega op het werk. Voor deze kaart heb ik evenals Newton's Nook Design producten als Whimsy Stamps items gebruikt.

For this card my colleague wanted something on the card that matches with our job. I didn't tell you yet, but I work in the harbor of Antwerp. That's why we first thought of making a card with a container, but because that was a little hard for me I decided to make a card with a "pirate-theme"/"Message in a bottle". The stamps from NND fitted that theme perfectly!               * Voor deze kaart wilde mijn collega iets op de kaart dat overeenkomen met ons werk. Ik vertelde jullie dit nog niet, maar ik werk in de haven van Antwerpen. Daarom hadden we eerst het idee om iets met een container te doen op de kaart, maar omdat dat een beetje moeilijk voor mij, besliste ik om een ​​kaart met een "piraten-thema" / "Message in a bottle" te maken. De stempels van NND waren perfect voor dit thema!


As you may already know, I wanted to also personalize the card by placing the baby's name on the card. The Whimsy Stamps "Brush Script Upper and Lower Letters" dies are nice to use for that. The letters I cut matte gold paper. As you can see in the picture below I also cut the bottle of transparent paper with my cutting machine. The bottle gets nearly a shiny appearance like real glass.               * Zoals je wellicht al weet, wilde ik ook de kaart personaliseren door de naam van de baby op op de kaart te zetten. De Whimsy Stamps "Brush Script Upper en Lower Letters" stanzen zijn perfect om dit te doen. De letterse sneed ik uit mat goud papier. Zoals je kan zien in de afbeelding hieronder, sneed ik ook de fles uit transparant papier. Zo krijgt het bijna een zelfde glans als een echte glazen fles.


 
Hopefully you found it fun to read how my inspiration is going while I make a card. Friday I'm back with a new post.               * Hopelijk vond je het leuk om te lezen hoe mijn inspiratie vloeid terwijl ik een kaartje maak. Vrijdag ben ik weer met een nieuwe post.
 
http://www.newtonsnookdesigns.com/loveable-laundry/ http://www.newtonsnookdesigns.com/stitched-onesie-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/message-in-a-bottle/ http://www.newtonsnookdesigns.com/message-in-a-bottle-die-set/ https://whimsystamps.com/products/brush-script-uppercase-alphabet-dies https://whimsystamps.com/products/new-brush-script-lowercase-alphabet-dies

2 opmerkingen: