vrijdag 21 september 2018

Interactive Friday

Hi everyone! Today I've an interactive post again for Newton's Nook Design. I  have a little bit of sad news too, I will stop my interactive series for the holidays. I still need to make a lot of Christmas cards and I will create a ton of idea's and tutorials for that. However I also have happy news; I have two interactive cards to celebrate the last day.             * Hallo iedereen! Vandaag heb ik weer een interactieve post voor Newton's Nook Design. Ik heb ook een beetje triest nieuws, want ik zal mijn interactieve serie stoppen voor de feestdagen. Ik wil veel kerstkaarten maken en daarvoor zal ik een aantal ideeën en tutorials maken. Ik heb echter ook nog tof nieuws; ik heb twee interactieve kaarten om de laatste dag te vieren.


The first card is a box pop up card. I used some dies to make it, but if you want to achieve this without dies I would love to forward you to a video someone made for Newton's Nook Design; Click here.             * De eerste kaart is een pop-up kaart. Ik gebruikte enkele snijmallen om mijn kaart te maken, maar als je dit wilt doen zonder snijmallen, verwijs ik je graag naar een video ontworpen voor Newton's Nook Design: Klik hier.


To make the box card a little more special I created a window in the bottom and created a river scene inside. You can make a window by just cutting out a rectangle on the front side before you put the box together. I also did glue a transparency on the inside of the frame to make the side stronger.             * Om de doos een beetje specialer te maken, heb ik een raam in de bodem geplaatst en een rivierlandschap gemaakt. Je kunt een raam maken door gewoon een rechthoek uit één van de kanten te snijden. Ik heb de transparantie aan de binnenkant van de doos geplakt om het frame te verstevigen. 


I love this card; it's just perfect to thank someone in a really special way.             * Ik ben dol op deze kaart, het is gewoon perfect om iemand op een speciale manier te bedanken.


The second card is a shaker card as you can see on the picture. I'm so happy with the dies for the "Newton Boo-tiful Night" stamp set wherefore I created a spooky cloud card.             * De tweede kaart is een schudkaart zoals je op de afbeelding kunt zien. Ik ben zo blij met de snijlmal voor de "Newton Boo-tiful Night", waarvoor ik een spookachtige wolkkaart maakte. 


I did put the "Trick Or Treat" words (from the "Halloween Trio" die set) on top of the shaker. to make that possible I used the Zyron sticker maker. As an extra special effect I did emboss the moon with glow in the dark embossing powder.             * Ik heb de "Trick Or Treat" -woorden (van de "Halloween Trio" die set) boven op de shaker geplaatst. om dat mogelijk te maken, heb ik Zyron sticker maker gebruikt. Voor een extra speciaal effect heb ik de maan in reliëf gestempelt met een glow in the dark embossing powder.


I hope you liked my tips and cards. Be sure to come back on Sunday. Something very special is coming! See you then!             * Ik hoop dat je mijn tips en kaarten leuk vond. Zorg ervoor dat je zondag terugkomt. Er komt iets heel bijzonders! Tot dan!
http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house/ http://www.newtonsnookdesigns.com/narly-mermaids-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/narly-mermaids/ http://www.newtonsnookdesigns.com/manatee-rific-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/manatee-rific/ http://www.newtonsnookdesigns.com/halloween-trio-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/harvest-tails-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/harvest-tails/ http://www.newtonsnookdesigns.com/thankful-thoughts/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-boo-tiful-night/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-boo-tiful-night-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/acetate-sheets/ http://www.newtonsnookdesigns.com/double-sided-adhesive-foam/

1 opmerking: