vrijdag 23 augustus 2019

Starburst Stencil Cards with Deco Foil Metallix

Hello everyone! Today I’m taking over the TermOWeb blog with this post for the collaboration with Joy Clair. Below I want to explain 3 fun ways how to use the Metallix Gel with stencils.                     * Hallo iedereenl! Vandaag neem ik de TermOWeb blog over met deze post voor de samenwerking met Joy Clair. Hieronder wil ik 3 leuke manieren uitleggen hoe je de Metallix Gel kan gebruiken met stencils.


As you can see on all cards I used the same ‘Starburst” stencil on and three different Metallix colors. I used the Deco Foil Metallix Gels for it: Champagne Mist, Pure Gold and Glazed Pewter. Let’s start with the first card.                      * Zoals je op alle kaarten kunt zien, heb ik hetzelfde jabloon gebruikt ('Starburst') en drie verschillende Metallix-kleuren. Ik gebruikte de Deco Foil Metallix Gels hiervoor: Champagne Mist, Pure Gold en Glazed Pewter. Laten we beginnen met de eerste kaart.


1. The Normal Way
                     * 1. De normale manier
On the first card, I like to show you how we mostly use stencils and the Metallix Gel.                     * Op de eerste kaart laat ik je graag de voornaamste manier zien hoe we sjablonen en de Metallix-gel gebruiken.


It’s simply adding gel on top of a background panel. Let me explain how you get the best results.                     * Simpelweg brengen we de gel aan op een achtergrondpaneel. Laat me uitleggen hoe je het beste resultaat krijgt.


1. Cut out your background panel and give it color. I used brown Distress inks for my background.                     * 1. Snijd je achtergrondpaneel uit en geef het kleur. Ik gebruikte bruine Distress-inkt voor mijn achtergrond.

2. After coloring, I sprinkle ink and water on top of the panel. This is a step you can skip if you don’t like it, but I really like the reaction the Distress ink has on water and ink. You can also add Purple tape on the back of the paper.                     * 2. Vervolgens gooi ik spatten inkt en water over het paneel. Deze stap kan je eventueel overslaan als je het niet leuk vindt, maar ik vind de reactie van de Distress-inkt op het water en de inkt erg leuk. Ja kan hier ook paarse tape plakken aan de achterkant van je paneel.

3. The Purple Tape will assure the stencil sticks on the same place while you add the gel on the paper.                     * 3. De paarse tape zorgt ervoor dat het sjabloon op dezelfde plaats blijft zitten op het papier terwijl je de gel aanbrengt.


The card was finished with the pretty word stamps from the “Hugs and Smiles” and ”Hello” stamp set from Joy Clair. I really love the bold and elegant look of the words.                     * De kaart is afgewerkt met de mooie woordstempels van de "Hugs and Smiles" en "Hello" stempelset van Joy Clair. Ik ben echt dol op de dikke en elegante look van de woorden.


2. Apply the Metallix Inside a Shape                     * 2. Breng de Metallix in een vorm aan


This method looks like magic when you see the gel and ink appear in the middle of the card.                     * Deze methode lijkt magie wanneer de gel en inkt in het midden van de kaart verschijnt.1. Cut a circle out of Masking Paper. Put the circle aside and stick the outside of the Masking Paper on your card base. Maybe you can see the masking paper better on the second picture.                     * 1. Snijd een cirkel uit "Masking Paper" (dat is een soort Post'it die volledig kleeft). Leg de cirkel opzij en plak enkel de buitenkant van de Masking Paper op je kaartbasis. Misschien zie je het Masking Papier beter op de tweede foto.

2. Now you can color in your circle with ink. I used black and gray Distress ink. The masking paper ensures that the rest of the paper is covered.                     * 2. Nu kun je je cirkel inkleuren met inkt. Ik gebruikte zwarte en grijze Distress-inkt. De Masking Paper zorgt ervoor dat de rest van het papier wordt bedekt.

3. When you’re happy with your colors add the Metallix Gel on top of it. I used the Pure Gold color on this piece. Afterwards you remove the masking tape.                     * 3. Als je tevreden bent met je kleuren, voeg je de Metallix-gel eraan toe. I gebruikte de Pure Gold kleur voor dit stuk. Daarna verwijder je de afplaktape.


The ‘Starburst” stencil looks like a galaxy! The Pure Gold Metallix Gel on top of the black can hereby be used for a man's birthday card.                     * De ‘Starburst’ sjabloo lijkt op een melkwegstelsel! De Pure Gold Metallix Gel bovenop de zwarte ink kan hierdoor zeker worden gebruikt voor een mannelijke verjaardagskaart.


3. Apply the Gel Outside a Shape                     * 3. Breng de gel buiten de vorm aan

On this card, we do the reverse of the previous card. Instead of having the Gel in a shape we put it outside a shape.                     * Op deze kaart doen we het omgekeerde van de vorige kaart. In plaats van de Gel in een vorm te hebben, plaatsen we hem buiten een vorm.


It’s as easy as the previous step, let me explain how it’s done:                     * Dit is even eenvoudig als de vorige kaart; laat me uitleggen hoe je dit maakt:1. Stick the circle made out of Masking Paper on top of your card base (you can apply ink in the circle as we did on the previous card if you like that).                     * 1. Plak de cirkel van Masking Paper boven op je kaartbasis (je kunt inkt aanbrengen in de cirkel zoals we op de vorige kaart deden).

2. Again you need to color the card base with Distress ink. As the other cards, I sprinkled ink and water on top of it.                     * 2. Je zal nog een keer de kaartbasis moeten kleuren met Distress-inkt. Net als de andere van de kaarten strooide ik er inkt en water overheen.

3. Without removing the Masking Paper you add the Metallix Gel (on this card I used Glazed Pewter). Afterwards, you remove the Masking Paper.                     * 3. Zonder de Masking Paper te verwijderen, breng je de Metallix-gel aan (op deze kaart heb ik Glazed Pewter gebruikt). Daarna verwijder je de Masking Paper.


Also here the words from the two stamp sets from Joy Clair look really amazing. I love how you can mix them together.                     * Ook hier zien de woorden uit de twee stempelsets van Joy Clair er echt geweldig uit. Ik vind het tof hoe je ze kunt mixen.

That was 3 ways on how to apply the Metallix Gel with a stencil.                     * Dat waren de 3 manieren om de Metallix-gel met een sjabloon aan te brengen. I hope you enjoyed my post and check out the ThermOWeb blog for more inspiration!                     * Ik hoop dat je mijn bericht leuk vond en bezoek de ThermOWeb blog voor meer inspiratie!


https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-metallix-gel-%E2%80%93-champagne-mist/new-products_deco-foil_metallix-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-metallix-gel-%E2%80%93-glazed-pewter/new-products_deco-foil_metallix-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-metallix-gel-%E2%80%93-pure-gold/new-products_deco-foil_metallix-gel?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foam-squares-white-320-squares/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-stencil-pal/new-products_deco-foil_tools?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-starburst-stencil?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foam-squares-white-320-squares/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.joyclair.com/products/hello-sentiments?_pos=1&_sid=b38b8f133&_ss=r https://www.joyclair.com/products/hugs-and-smile-clear-stamps?_pos=1&_sid=79bac1c16&_ss=r

donderdag 22 augustus 2019

NND: August Release Day 4

It's the last day to highlight new sets from the Newton’s Nook Design August release! Today we are we are going the scary road. Below I will share two Halloween sets and a ghost stencil!                     Het is de laatste dag om nieuwe sets uit de Newton’s Nook Design August-release te tonen! Vandaag gaan we de enge weg op. Hieronder zal ik twee Halloween-sets en een spook-sjabloon zien!


Let’s start with this purrfect set; Witchy Newton. Next to that we also have the Ghost stencil.                     * Laten we beginnen met deze purrfect set; Witchy Newton. Daarnaast hebben we ook de Ghost-stencil


Both items I used on a card.                     * Beide items gebruikte ik op de kaart hieronder.


The little cat is coming out of the shoe is just too cute! As you can see I did create a scene with a moon and placed the images on top. It looks rather simple, but that isn’t. There is a flap you can open…                     * De kleine kat die uit de schoen komt is gewoon te schattig! Zoals je kunt zien, heb ik een scène met een maan gemaakt en de illustraties erop geplaatst. Het ziet er vrij eenvoudig uit, maar dat is het niet. Er is een flap die je kunt openen...


The cat also has a spooky wish.                     * De kat heeft ook een griezelige wens.


Of course I love critters, for sure if they are ready for Halloween! The last set I can share this week is the Howl-oween Stamp set and coordinating dies.                     * Natuurlijk ben ik dol op dieren, zeker als ze klaar staan voor Halloween! De laatste set die ik deze week kan delen, is de Howl-oween-stempelset en coördinerende stanzen.
For this card I also created a scene. The Cloud stencil and the Forest Scene Builder dies helped me with that.                     * Ook voor deze kaart heb ik een scène gemaakt. Het Cloud-sjabloon en de Forest Scene Builder-stanzen hebben me daarbij geholpen.


The two dogs in their outfits are just perfect to do a trick or treat.                     * De twee honden in hun outfits zijn gewoon perfect om een trick or treat te doen.


Would you like to win the “Witchy Newton” or the "Howl-oween" Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday August 22nd at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, August 23rd.                     * Wil je de “Witchy Newton” of de "Howl-oween"stempel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 22 augustus 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 23 augustus bekend gemaakt op de NND blogpost.
 
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatianahttps://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/forest-scene-builder-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-costume-party/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-costume-party-die-set/https://www.newtonsnookdesigns.com/clouds-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ 

woensdag 21 augustus 2019

NND: August Release Day 3

Welcome back to day 3 of the Newton's Nook Design release. We go a bit further in the garden theme of yesterday.                     * Welkom terug op dag 3 van de Newton's Nook Design release. We gaan wat verder in het tuinthema van gisteren.


Today we're showcasing these adorable mice set; Autumn Mice.                     * Vandaag presenteren we deze schattige muizenset; Autumn Mice.

This set is too cute I did need to make cards with all of these mice from the set.                     * Deze set is te schattig. Ik moest daarom wel kaarten maken met alle muizen van de set.


I made a set of 4 cards basically using the same card design. The background was made using a scalloped rectangle. I taped the side off with Purple Tape, to ink the background with Distress Ink.                     * Ik maakte een set van 4 kaarten met in principe hetzelfde kaartontwerp. De achtergrond is gemaakt met een geschulpte rechthoek. Hierbij plakte ik de zijkanten af met plakband om daarna de achtergrond Distress Ink in te kleuren..


After inking you add more color using a stencil. The next card is the same card using gray paper and another stencil.                     * Daarnaa kleur je het panneel nog meer door het gebruik van een sjabloon. De volgende kaart is hetzelfde gemaakt, maar ik gebruikte grijs papier en een ander sjabloon.


The cloud border stencil makes it possible to make a scene without any bulk.                     * Het wolken sjabloon maakt het mogelijk om een ​​scène te maken zonder extra volume toe te voegen.


In the middle you can see again another mouse in a the squared shape.                     * In het midden van de kaart zie je telkens een andere muis in de vierkante vorm.


The leaves gives the card a perfect end result.                     * De bladeren geven de kaart een perfect eindresultaat.


On the last card you can see my most favorite mouse.                     * Op de laatste kaart zie je mijn meest favoriete muis.


They are all so cute!!                     * Ze zijn allemaal schattig


Would you like to win the “Autumn Mice”  Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday August 22nd at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, August 23rd.                     * Wil je de "Autumn Mice" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 22 augustus 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 23 augustus bekend gemaakt op de NND blogpost.
 
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatianahttps://www.newtonsnookdesigns.com/clouds-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/falling-leaves-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/hardwood-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/