zondag 23 september 2018

STAMPtember: Newton's Nook Design Exclusive

Hi, hi and welcome on my blog again! This is a special blogpost made for the Stamptember. That's a yearly event where Simon Says Stamps collaborate with a ton of desingers to make specials that are only available for a short period. Today it's Newton's Nook Design exclusive stamp reveal!             * Hallo, hallo en welkom terug op mijn blog! Dit is een speciale blogpost gemaakt voor het Stamptember. Een jaarlijks evenement waarbij Simon Says Stamps samenwerkt met een hoop illustrators om specials te maken die slechts voor een korte periode beschikbaar zijn. Vandaag onthullen we de Newton's Nook Design exclusieve stempel set!Below you can see the set in detail.             * Hieronder kan je alvast de set beter.


As you can see it is a super nice set with matching dies. Unfortunately, I do not have the dies and therefore I thought it was fun to tree cards where I didn't cut out the figures to make them dimensional.             * Zoals je kan zien is het een super leuke set met bijpassende snijmallen. Helaas heb ik de snijmallen niet en dacht daarom dat het leuk was om drie kaartjes te maken waarbij ik de figuurtjes niet uitsnijd om ze dimensionaal te maken.


Below you can see how I created flat scenes.             * Hieronder kan je zien hoe ik de platte scene maakte deed:


1. Stamp the images on Copic Marker paper and then mask the illustration with "masking tape".             * 1. Stempel de afbeeldingen op Copic Marker papier en maskeer vervolgens ik de illustratie met "masking tape".

2. Cut out the surface mask and put in on the correct part of your image.             * 2. Snij vervolgens de ondergrond uit en maskeer dat deel van je afbeelding.3. Afterwards you can color the top of your scene with your oxide inks.             * Nadien kan je de bovenkant van de scene kleur geven met je oxide inks.

4. You do the same with the bottom part.             * 4. Je doet hetzelfde met het onderste gedeelte.

Stamptember

Although I wanted to keep the artwork flat, I still like a bit dimension on my card. The "Framework" die set and extra stamps from other stamps where perfect for that.             * Ondanks dat ik de illustratie wilde plat houden, blijf ik dimensie op mijn kaart leuk vinden.  De "Framework" snijmal set en enkele stempels van andere sets hielpen me hierbij.


To not repead myself too much, I created an other kind of card for the last image from the set.             * Om mezelf niet te veel te herhalen, heb ik een ander soort kaart gemaakt voor de laatste afbeelding uit de set.


My scene is in a circle now, but it's basically the same to achieve the background. Further I wanted have dimension on this card by creating a shaker card.             * Mijn scène bevindt zich nu in een cirkel, maar het is in principe dezelfde werking als de achtergrond van de vorige kaarten. Verder wilde ik dimensie geven op deze kaart door een shakerkaart te maken.


1. To make the shaker I glued the double sided adhesive foam on top of the scene. The front panel was created with a transparency on top of that a grass border and then the frame created with the "Serene Stripes" stencil.             * 1. Om de shaker te maken heb ik het dubbelzijdige foam op de scène gekleefd. Het voorpaneel is gemaakt met een transparantie daarbovenop een grasrand en vervolgens het frame gemaakt met de "Serene Stripes" stencil.

2. Before sticking the top frame on the foam it's sequin time! The different sequin colors make it super fun!             * 2. Alvorens het bovenste frame op d foam te kleven, is pailletten-tijd! De verschillende kleuren maken het super leuk!


I hope you liked my projects today using this new exclusive set. Remember, you can only get this design at Simon Says Stamp while supplies last!             * Ik hoop dat je mijn projecten vandaag leuk vond met deze nieuwe exclusieve set. Vergeet niet dat je dit ontwerp alleen bij Simon Says Stamp kunt krijgen zolang de voorraad strekt!


The whole Newton's Nook Designs Team was also able to play along with this new set! Check out their blogs to see all their projects today:             * Het hele Newton Nook Designs Team was ook in staat om mee te spelen met deze nieuwe set! Bekijk hun blogs om al hun projecten vandaag te bekijken:
 
Newton's Nook Designs  |  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Zsofia  |  Tatianahttps://www.simonsaysstampblog.com/

vrijdag 21 september 2018

Interactive Friday

Hi everyone! Today I've an interactive post again for Newton's Nook Design. I  have a little bit of sad news too, I will stop my interactive series for the holidays. I still need to make a lot of Christmas cards and I will create a ton of idea's and tutorials for that. However I also have happy news; I have two interactive cards to celebrate the last day.             * Hallo iedereen! Vandaag heb ik weer een interactieve post voor Newton's Nook Design. Ik heb ook een beetje triest nieuws, want ik zal mijn interactieve serie stoppen voor de feestdagen. Ik wil veel kerstkaarten maken en daarvoor zal ik een aantal ideeën en tutorials maken. Ik heb echter ook nog tof nieuws; ik heb twee interactieve kaarten om de laatste dag te vieren.


The first card is a box pop up card. I used some dies to make it, but if you want to achieve this without dies I would love to forward you to a video someone made for Newton's Nook Design; Click here.             * De eerste kaart is een pop-up kaart. Ik gebruikte enkele snijmallen om mijn kaart te maken, maar als je dit wilt doen zonder snijmallen, verwijs ik je graag naar een video ontworpen voor Newton's Nook Design: Klik hier.


To make the box card a little more special I created a window in the bottom and created a river scene inside. You can make a window by just cutting out a rectangle on the front side before you put the box together. I also did glue a transparency on the inside of the frame to make the side stronger.             * Om de doos een beetje specialer te maken, heb ik een raam in de bodem geplaatst en een rivierlandschap gemaakt. Je kunt een raam maken door gewoon een rechthoek uit één van de kanten te snijden. Ik heb de transparantie aan de binnenkant van de doos geplakt om het frame te verstevigen. 


I love this card; it's just perfect to thank someone in a really special way.             * Ik ben dol op deze kaart, het is gewoon perfect om iemand op een speciale manier te bedanken.


The second card is a shaker card as you can see on the picture. I'm so happy with the dies for the "Newton Boo-tiful Night" stamp set wherefore I created a spooky cloud card.             * De tweede kaart is een schudkaart zoals je op de afbeelding kunt zien. Ik ben zo blij met de snijlmal voor de "Newton Boo-tiful Night", waarvoor ik een spookachtige wolkkaart maakte. 


I did put the "Trick Or Treat" words (from the "Halloween Trio" die set) on top of the shaker. to make that possible I used the Zyron sticker maker. As an extra special effect I did emboss the moon with glow in the dark embossing powder.             * Ik heb de "Trick Or Treat" -woorden (van de "Halloween Trio" die set) boven op de shaker geplaatst. om dat mogelijk te maken, heb ik Zyron sticker maker gebruikt. Voor een extra speciaal effect heb ik de maan in reliëf gestempelt met een glow in the dark embossing powder.


I hope you liked my tips and cards. Be sure to come back on Sunday. Something very special is coming! See you then!             * Ik hoop dat je mijn tips en kaarten leuk vond. Zorg ervoor dat je zondag terugkomt. Er komt iets heel bijzonders! Tot dan!
http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house/ http://www.newtonsnookdesigns.com/narly-mermaids-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/narly-mermaids/ http://www.newtonsnookdesigns.com/manatee-rific-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/manatee-rific/ http://www.newtonsnookdesigns.com/halloween-trio-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/harvest-tails-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/harvest-tails/ http://www.newtonsnookdesigns.com/thankful-thoughts/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-boo-tiful-night/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-boo-tiful-night-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/acetate-sheets/ http://www.newtonsnookdesigns.com/double-sided-adhesive-foam/