donderdag 20 juli 2023

Cute Travel set

Hello everyone, welcome back to my blog, today I'm showcasing this cute travel set here and on the Printable Cutable Creatable blog.                        * Hallo allemaal, welkom terug op mijn blog, vandaag laat ik deze schattige reisset hier en op de Printable Cutable Creatable blog zien.

Before I start explaining how to make these I like to tell you all the svg files I used. As you can see I used the ‘Cute Globe’, ‘Life is Better in Flip Flops’ and ‘Drink in My Hand Toes in the Sand’ SVG File.                        * Voordat ik begin uit te leggen hoe je deze kunt maken, vertel ik je graag alle svg files die ik heb gebruikt. Zoals je kunt zien heb ik het SVG-bestand 'Cute Globe', 'Life is Better in Flip Flops' en 'Drink in My Hand Toes in the Sand' gebruikt.


I bought a nice travel set in which you have a passport/ticket holder and a suitcase tag. Before I start cutting I’ll upload everything in a cutting program (I use Cricut Design Space). My colors and even other other small changes can be made in that program. I exchanged the flipflops from the original svg (Life is Better in Flip Flops) with those from the 'Drink in My Hand Toes in the Sand' SVG File. Simply because I liked it better to give the flipflops 2 instead of 1 color.                        * Ik heb een mooie reisset gekocht waarin je een paspoort/tickethouder en een kofferlabel hebt. Voordat ik begin met het snijden, upload ik alles in een snijpgramma (ik gebruik Cricut Design Space). Mijn kleuren en zelfs andere kleine wijzigingen kunnen in dat programma worden aangebracht. Ik heb de flipflops van de originele svg (Life is Better in Flip Flops) verwisseld met die van het 'Drink in My Hand Toes in the Sand' SVG-bestand. Simpelweg omdat ik het leuker vond om de slippers 2 in plaats van 1 kleur te geven.

Before I cut the svg files, I’ll measure how large the images should be. When I’m happy with the measurements I start cutting. For this project I used Heat Transfer Vinyl, so remember to cut them out mirrored.                        * Voordat ik dan echt begin met knippen, meet ik hoe groot de afbeeldingen moeten zijn. Als ik tevreden ben met de afmetingen snij ik het uit. Voor dit project gebruikte ik flex, dus vergeet niet om ze in spiegelbeeld uit te knippen.


Next we start weeding the heat transfer vinyl. (Weeding vinyl is the process of removing the excess vinyl (negative space) from your design after it has been cut). When that’s done, I layer all elements on top. This helps me to see what I’ve to take in mind (for example in this case it was important to put the lands straight from the ‘Cute Globe’ set otherwise the eyes would be wonky too) and I can see witch layer to start with.                        * Vervolgens beginnen we met het 'weeden' van de flex. (Het weeden van vinyl is het proces waarbij het overtollige vinyl (negatieve ruimte) uit je ontwerp wordt verwijderd nadat het is gesneden). Als dat klaar is, leg ik alle elementen bovenop elkaar. Dit helpt me om te zien wat ik in gedachten moet houden (in dit geval was het bijvoorbeeld belangrijk om de landen juist op de 'Cute Globe'-set te plaatsen, anders zouden de ogen scheef staan) en ik kan zien welke laag om te beginnen met.

Next I start heat transferring by warming up the surface up for 2 or 3 sec. For each layer I pressed for 15 sec on 150°C/302°F. To protect my heat press I use baking paper in between my project and the heat press.                        * Daarna start ik met warmtepressen door het oppervlak 2 of 3 seconden op te warmen. Voor elke laag drukte ik 15 sec op 150°C/302°F. Om mijn hittepers te beschermen gebruik ik bakpapier tussen mijn project en de hittepers.


The endresults are stunning and look so professional. Quick tip, you can see a small line around the world, if you want to avoid this, make the next layers a little larger. I forgot about the fact that when you put heat transfer vinyl on each other, it can shrink a little bit. I still love my tag, it’s handmade and If people can see a little mistake I don’t mind so much!                        * De eindresultaten zijn verbluffend en zien er zo professioneel uit. Snelle tip, je ziet een klein lijntje rond de hele wereld, wil je dit voorkomen, maak dan de volgende lagen wat groter. Ik vergat vooraf dat wanneer je heat transfer vinyl op elkaar legt, het een klein beetje kan krimpen. Ik ben nog steeds dol op mijn tag, het is handgemaakt en als mensen een klein foutje kunnen zien, vind ik het niet zo erg!

It’s so much fun the personalize the passport cover and luggage tag. I will also put the name of me and my husband on the back of the passport/ticket holder.                        * Het is zo leuk om de paspoorthoes en het bagagelabel te personaliseren. Ik zal ook de naam van mij en mijn man op de achterkant van de paspoort-/tickethouder zetten.

I’m sure even my husband will love the upcoming international trip with these cuties.                        * Ik weet zeker dat zelfs mijn man dol zal zijn op de komende internationale reis met deze schatjes.

  
I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten