woensdag 10 oktober 2018

Welcome From Old To New

Hello everyone, I also celebrate Els Brigé Design's birthday. As most of you know, I was there from the beginning, let that be the starting point of my card from today!             * Hallo iedereen, natuurlijk vier ik ook de verjaardag van Els Brigé Design mee. Zoals de meesten onder jullie weten, was ik er vanaf het begin bij, laat dat nu het beginpunt zijn van mijn kaart van vandaag!


Three years ago I made a baby card as the very first design team project (find the complete blog post here). Because we celebrate the existence of the web-shop, I loved the idea to remake that card.             * Drie jaar geleden maakte ik een baby kaartje als allereerste design team werkje (vind hier de volledig blogpost terug). Omdat we het bestaan van de webshop vieren vond ik het leuk om het kaartje in een nieuw jasje te steken.


In order not to get the same card, I picked some elements that I would use in a different way; such as the pine trees and the landscape, the frame around the card, the use of the "Welcome Baby" set and soft colors,...             * Om niet helemaal hetzelfde kaartje te bekomen pinkte ik enkele elementen er uit die ik op een andere manier ging gebruiken; zoals de dennenbomen en het landschap, het frame rond de kaart, het gebruik van de “Welkom Baby” set en zachte kleurtjes,...

Below you can see a step by step how the card was created.             * Hieronder kan je zien hoe de kaart tot stand kwam.


1.The biggest difference with the original card is that the new card is a shaker. To make the shaker, I used my fuse tool again. This tool heats plastic so it melts together and you can make a see-true pocket. I made a rectangle that was slightly larger than the inside of my frame. Before I finally closed the translucent pocket with the fuse tool, I put some colorful sequins in it.             * 1. Het grootste verschil met de originele kaart is dat de nieuwe een shaker kaartje is. Om de shaker te maken nam ik mijn fuse tool er nog eens bij. Deze tool verwarmd plastiek waardoor het aan elkaar smelt en je een zakje kan maken. Ik maakte een rechthoek dat net iets groter was dan de binnenkant van mijn frame. Alvorens ik het doorschijnend zakje definitief sloot met de fuse tool stopte ik enkele kleurrijke pailletten op de kaart.
2. The second step in the process was the cutting and inking of the background of the card.             * 2. De tweede stap in het proces was het uitsnijden en inkten van de achtergond van de kaart. 
3. Like the oldest card, I wanted the message existed out of one big word and one sentence. Soon I found a suitable spot and I stamped both stamps with different colors.             * 3. Net als het oudste kaartje wilde ik dat de boodschap bestond uit één groot woord en een zin. Al vlug vond ik een gepaste plek en stempelde ik beide stempels met verschillende keuren. 
4. Then I completed the card. The first layers are the mountains and the sky, then we have a layer of foam. On top of the foam I placed the shaker pocket and glued on top of that the last items of the background. To make the card beautiful, I covered every crooked corner and edge with the top frame. Of course the cute penguin was the last item that appeared on the card.             * 4. Vervolgens vervolledigde ik de kaart. De eerste laag bestaat uit de bergen en de lucht, dan hebben we een laag schuim. Bovenop het schuim heb ik het shaker zakje geplaatst en er bovenop de laatste items van de achtergrond gelijmd. Om de kaart mooi te maken, bedekte ik elk scheef hoekje en kantje met het bovenste frame. Natuurlijk was de schattige pinguïn het laatste item dat op de kaart verscheen

The end result is a colorful and festive baby card that is gender neutral.             * Het eindresultaat is een fleurige en feestelijke baby kaart die gender neutraal is.


I really enjoyed getting inspiration from my own card from the start of Els Brigé Design. Hopefully you enjoyed it as much as I did! Until the next time!             * Ik vond het super leuk om inspiratie te halen uit een eigen kaartje van de begin periode van Els Brigé Design. Hopelijk vonden jullie het even leuk als ik! Tot de volgende alweer!
https://www.elsbrige.com/shop/welkom-baby/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/welkom-baby-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: