maandag 6 november 2017

Envelope Trio

Hello creative friends! Do you remember my trio of cards made with the pine cone stamps from Els Brigé from last time (click here to see them)? Today focus on decorating envelopes that perfectly match the cards.                * Hallo creatievelingen! Herinneren jullie mijn trio van kaartjes van vorige keer nog gemaakt met de Els Brigé dennenappel stempels (klik hier om ze te zien)? Vandaag eens focussen op het decoreren van enveloppen die perfect passen bij de kaarten.

The first thing I think of if I want to decorate my envelopes is of course the repetition of my stamps. Because this pinecone is a little bigger, I decided to first divide the card in two with Post-It notes and stamp one part. Afterwards I finished the envelope with washi tape.                * Het eerste waar ik aan denk als ik mijn enveloppen wil versieren is natuurlijk het repeteren van mijn stempels. Omdat deze dennenappel al wat groter is besloot ik om eerst met Post-It notes een mijn kaart in twee te delen en één deel te bestempelen. Achteraf werkte ik de enveloppe af met washi tape.


Of course I also wanted and envelope with only the flap colored. Again, I covered the part that I did not want to give color and stamp further.                * Natuurlijk wilde ik ook en enveloppe waarbij enkel de flap kleur kreeg. Opnieuw bedekte ik het deel dat ik geen kleur wilde geven en stempelde verder.


The last envelope I did stamp the same way as the first one. The only difference with the first envelope is that I divided the envelope with a diagonal line instead of a straight line.                * De laatste enveloppe stempelde ik op dezelfde manier als de eerste. Het enige verschil met de eerste enveloppe is dat ik nu de enveloppe verdeelde met een  diagonale lijn i.p.v. een rechte lijn.


Decorating an envelope gives an extra nice touch for the recipient. How do you do that? I would love to see some more ideas.                * Een enveloppe versieren geeft een extra leuke toets voor de ontvanger. Hoe doe jij dat? Ik wil echt heel graag meer ideetjes opdoen.

https://www.elsbrige.com/shop/nieuw-jaar-stempelset/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: