vrijdag 26 oktober 2018

Coloring The Happy Howl-idays Stamp

Hi there! Sometimes it can be nice to have a card that focuses on one image of your card. If you want to do that it's also super fun to make a beautiful piece of art and do your best to color it. Today I show how I colored these super beautiful Christmas dogs from Newton's Nook Design.             * Hallo daar! Soms kan het leuk zijn om je kaart te laten focusesn op één afbeelding van je kaart. Dan is het super fijn om er een echt prachtwerkje van te maken en je best te doen om deze in te kleuren. Vandaag toon ik dan ook hoe ik deze super mooie kersthonden van Newton's Nook Design inkleur.


Below you can find a step by step picture explanation on how I colored these dogs with Copic Markers.             * Hieronder vind je stapsgewijs een uitleg over hoe ik deze honden gekleurd heb met Copic Markers.
 
  • Step 1: I started the coloring all the clothing in red. I choose one color for all these items because it’s nicer to have match the dogs. All the illustrations are colored from dark to lighter colors. For the reds I used the markers: R59, R39, R27 and R24.             * Stap 1: Ik begon met het inkleuren van alle kleding met rood. Ik kies éénzelfde kleur voor al deze items omdat het leuker is om de honden te matchen. Alle illustraties zijn gekleurd van donkere naar lichtere kleuren. Voor de rode kleuren gebruikte ik: R59, R39, R27 en R24.
  • Step 2: C3, C2, C0 and 0 was used for the white in the Christmas hat and the yellow markers YR16, Y17 and YR31 where used for the bells.             * Stap 2: C3, C2, C0 en 0 werden gebruikt voor het wit in de kerstmuts en de gele markeringen YR16, Y17 en YR31 werden gebruikt voor de belletjes.
  • Step 3: I started coloring the dog on the left side. Just like before, I color him darker colors first and layer lighter colors on top; E37, E35, E33 and E31.             * Stap 3: Ik starte met de hond aan de linkerkant. Net als voorheen kleur ik eerst donkere kleuren in en ga ik verder met de lichtere; E37, E35, E33 en E31.
  • Step 4: We’re taking it a step further and starting to give the dog texture; starting from the shadows and spreading out with drawing dots. I used the same colors as previous step (E37, E35, E33 and E31). The flicking technique gives him fluffy hair. To have this effect you start from the neck and draw quickly a little line to the middle of his belly. It helps me to put the stamped image upside down when I do this. I started this time with marker E51.             *  Stap 4: We gaan nog een stapje verder en beginnen de hond textuur te geven; ik begin vanuit de schaduwen en spreid uit met de stippen. Hiervoor gebruik ik dezelfde kleuren als de vorige stap (E37, E35, E33 en E31). De flicking-techniek geeft hem pluizig haar. Om dit effect te hebben begin je vanuit de nek en trek je snel een lijntje naar het midden van zijn buik. Het helpt me om het gestempelde afbeedling ondersteboven te plaatsen als ik dit doe. Ik begon deze keer met marker E51.
  • Step 5: I draw more of the E51 marker and likewise draw flicks with the E31 and YR23 marker colors. I put darker colors on top now, so it doesn’t blend so much.             *  Stap 5: Ik teken meer met de E51-markering en trek ook strepen met de markeringen E31 en YR23. Ik ga dus verder met donkerdere kleuren, zodat de kleuren minder met elkaar mengen.
  •  Step 6: For the last flicks I use the E23 and E37 markers.             * Stap 6: Voor de laatste strepen gebruik ik de E23 en E37 stiften.
  • Step 7: The dog on the right side was colored the same way, but with other colors: E79, E77, E47 and E71             * Stap 7: De hond aan de rechterkant was op dezelfde manier gekleurd, maar met andere kleuren: E79, E77, E47 en E71
  • Step 8: For the ears and the tail I used the same colors from step 7 (E79 and E77) and the chest I used E37 and E35.             * Stap 8: Voor de oren en de staart gebruikte ik dezelfde kleuren als die van stap 7  (E79 en E77) en de borstkas die ik gebruikte E37 en E35.
  • Step 9: The last step was adding dots with all the darker brown colors from the right dog (step 7 and 8). Finally I ended coloring with drawing flicks with E71 for the ears and tail and E33 and E53 for the chest.             * De laatste stap was het toevoegen van punten met alle donkerdere bruine kleuren van de hond (stap 7 en 8). Vervolgens kleurde ik de laaste strepen op de oren en staart met E71 en  ook E33 en E53 voor de borst.


Coloring can give a super relaxing feeling, especially with such a nice larger image like this one.              * Kleuren kan een super relaxerend gevoel geven, zeker met zo'n leuke grotere afbeelding zoals deze.


Let me know below if you like a blog post like this one! Furthermore, I wish you a super nice weekend and see you next time!.              * Laat me hieronder even weten of je een blogpost zoals deze leuk vind om te lezen! Verder wens ik jullie een super fijn weekend toe en tot de volgende!
http://www.newtonsnookdesigns.com/forest-scene-builder-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-howl-idays-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-howl-idays-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/

1 opmerking: