donderdag 17 augustus 2023

Making a Sticker Sheet

Hello everyone, today I’m using my cricut to make a sticker sheet and I will explain how you can do that.                        * Hallo allemaal, vandaag gebruik ik mijn cricut om een ​​stickervel te maken en ik zal uitleggen hoe je het moet doen.

For the stickers I used a lot of retro SVG's from Printable Cutable Creatables (the ‘Vintage Roller Skates’, ‘Hippie Sunglasses Retro’, ‘Hippie Van Front Retro’, ‘Hippie Guitar Retro’, ‘Mom Retro Titles’ SVG Files and the ‘Spring Gingham Check' Seamless Patterns & Digital Paper Pack).                        * Voor de stickers heb ik veel retro SVG's van Printable Cutable Creatables gebruikt (de 'Vintage Roller Skates', 'Hippie Sunglasses Retro', 'Hippie Van Front Retro', 'Hippie Guitar Retro', 'Mom Retro Titles' SVG Files en de 'Spring Gingham Check' pattern & digitaal papierpakket).

Before you start, calibrate your machine for ‘Print Then Cut’. This ensures the machine will cut precisely along the edge of your printed images. Don’t skip this step! This step is really important to do before you print the sticker sheet!                        * Alvorens je begint, kan je best je machine kalibreren voor 'Print Then Cut'. Dit zorgt ervoor dat de machine precies langs de rand van je afgedrukte afbeeldingen snijdt. Sla deze stap niet over! Deze stap is echt belangrijk voordat je het stickervel print!

First I will tell you how I made the background of the sheet.                        * Eerst zal ik je vertellen hoe ik de achtergrond van het blad heb gemaakt.
  1. Upload the preferred paper (I used the ‘Spring Gingham Check’) and I did cut it in a rectangular shape.                        * 1. Upload het gewenste papier (ik heb de 'Spring Gingham Check' gebruikt) en sneed het in een  rechthoekige vorm.

  2. Delete the overspill and color the black shape white. Do not move the white layer, because we need them to be perfectly on top of each other. Cut the white frame, so that you have a small strip left. Next delete the overspill.                        * 2. Verwijder het overtollige stuk van het digitaal papier en kleur de zwarte vorm wit. Verplaats de witte laag niet, want we hebben ze nog nodig (we willen ze perfect op elkaar laten liggen). Knip het witte frame uit, zodat je een klein strookje overhoudt. Verwijder vervolgens opnieuw het overtollige.

  3. Use the “flatten” button to make them as one image. If you want, you can write a text on the white  piece and use the flatten button again.                        * 3. Gebruik de knop "flatten" om de vorm als één afbeelding te maken. Als je wil, kun je ook een tekst op het witte stuk schrijven en opnieuw de flatten-knop gebruiken.

Let’s make the stickers…                        * Laten we de stickers maken...

  1.       Upload all illustrations and mark them as linetype: ‘print and cut’. Then add the Offset feature to make lines around the illustrations. The distance is 0,30 cm (or 0,118 inch), but you can make the outline as big as you want.                        * 1. Upload alle illustraties en gebruik het als bediening: ‘printen en snijden’. Voeg vervolgens de Offset-functie toe om lijnen rond de illustraties te maken. De afstand op mijn stickervel is 0,30 cm (of 0,118 inch), maar je kunt de omtrek zo groot maken als je wil.

  2. Give the offset a white color. Make sure all images with their offset are flattened if it hasn’t already been.                        * 2. Geef de offset een witte kleur. Zorg ervoor dat alle afbeeldingen met hun offset als laag aan elkaar zijn vastgemaakt, als dit nog niet is gebeurd.

  3.  Flatten all illustrations into a whole. Once all your stickers are ready, click Make It. Now you can print and cut your sticker sheet. I’m cutting the sheet as a ‘washi tape’.                        * 3. Maak alle illustraties nog eens vast tot één geheel. Zodra al je stickers klaar zijn, klik je op Make It. Nu kun je je stickervel printen en uitknippen. Ik snij het vel als een ‘washi tape’. 


Little extra info: In a few parts in Belgium we celebrate Mother’s day on the 15th of August. That’s why I loved the ‘Mom’ sticker in the sheet.                        * Een kleine beetje extra info: In een paar delen van België vieren we Moederdag op 15 augustus. Daarom hield ik van de 'Mom'-sticker in het vel.


I hope you try out this technique. If you have any questions, please send out a comment bellow or in find help in out Facebook group. Happy crafting!                        * Ik hoop dat je deze techniek uitprobeert. Als je vragen hebt, stuur dan een reactie hieronder of zoek hulp in onze Facebook-groep. Veel plezier met knutselen!
 

   

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. 
You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten